CÔNG ĐOÀN
Email: Congdoan.solangson@moet.edu.vn

SĐT: 02053.811.194 - 02053.812.346  

A. Cơ cấu tổ chức   

 

Họ và tên: HÀ THỊ THÚY HẰNG

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

Điện thoại: 0979811412

 

Họ và tên: VI THỊ LAN ANH

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0985333668

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương, nghị quyết của liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn ngành trung ương và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ.

2. Tham gia với cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo của ngành.

3. Phối hợp với liên đoàn lao động cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong ngành.

4. Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện, tham gia vào các vụ án về lao động và công đoàn, đại diện người lao động trong ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

5. Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế thuộc ngành, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của liên đoàn lao động tỉnh, xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

6. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật.