PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Email: PhongGDTX.SoLangSon@moet.edu.vn

            PhongGDCN.SoLangSon@moet.edu.vn

SĐT: 02053.810.607 -02053.812.145


      A. Cơ cấu tổ chức      

STTHọ tênGiới tínhChức vụĐiện thoại nhận tin
1Trần Thị Hải YếnNữTrưởng phòng0912813789
2Đường Thị Thu LanNữPhó Trưởng phòng0982767188
3Hoàng Ngọc QuỳnhNữChuyên viên0848509188
4Nguyễn Thanh ThảoNữChuyên viên0983625969
5Phạm Ngọc HiếuNamChuyên viên0904045185
6Nguyễn Thành TrungNamChuyên viên0948939493

B. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp; công tác xóa mù chữ; xây dựng xã hội học tập; công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành; công tác phát triển nguồn nhân lực; công tác cử tuyển; công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến của ngành; các trung tâm giáo dục ngoài công lập; công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục; tư vấn tâm lý học đường; hoạt động đoàn, hội, đội; các cuộc vận động, phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học; công tác giáo dục khởi nghiệp.

C. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Giáo dục thường xuyên

1.1. Tham mưu Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh ban hành các văn bản, các chương trình, đề án, dự án về giáo dục thường xuyên; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên đã được ban hành.

1.2. Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên; công tác dạy văn hóa tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, tiếng dân tộc thiểu số.

1.3. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

1.4. Chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, xoá mù chữ, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

1.5. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh - Xã hội quản lý công tác dạy nghề tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

1.6. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc kiểm tra, thanh tra các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về những nhiệm vụ liên quan đến giáo dục thường xuyên.

2. Giáo dục chuyên nghiệp

2.1. Tham mưu Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án và các văn bản khác về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV toàn ngành. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được ban hành.

2.2. Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo công tác liên kết đào tạo, công tác cử tuyển, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của ngành.

2.3. Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện đăng ký đề tài khoa học, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến của ngành.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện kiểm tra, thẩm định các điều kiện cấp phép thành lập (hoặc giải thể), chứng nhận hoạt động giáo dục (hoặc thu hồi chứng nhận) cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trung tâm tư vấn du học đối với các tổ chức cá nhân trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT theo quy định của pháp luật.

2.5. Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn.

2.6. Tham mưu Giám đốc Sở triển khai hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo; phối hợp các sở, ngành triển khai thực hiện, quản lý công tác đào tạo trình độ đại học đối với lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc.

2.7. Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ ngành giáo dục theo hình thức vừa làm vừa học, các khóa đào tạo từ xa tại các cơ sở giáo dục được phép liên kết đào tạo và các trung tâm giáo dục ngoài công lập, hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác học sinh - sinh viên

3.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, triển khai công tác giáo dục tư tưởng, chính trị đối với học sinh, sinh viên.

3.2. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, triển khai việc thực hiện các hoạt động đoàn, hội đội; các cuộc vận động, phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác tư vấn tâm lý học đường; công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

3.3. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, triển khai công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tại các cơ sở giáo dục.

        4. Phối hợp tham gia công tác phổ cập giáo dục, cải cách hành chính, ISO và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.