PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Email: PhongGDTH.SoLangSon@moet.edu.vn

             PhongGDMN.SoLangSon@moet.edu.vn

SĐT: 02053.814.429 - 02053.812.614 - 02053.812.037


      A. Cơ cấu tổ chức      

STTHọ tênGiới tínhChức vụĐiện thoại nhận tin
1Dương Hồng MinhNữTrưởng phòng0986199888
2Nguyễn Thị AnNữPhó Trưởng phòng0912202813
3Vi Văn HạNamChuyên viên0942839698
4Lê Quang ĐịnhNamChuyên viên0912410987
5Dương Thúy HồngNữChuyên viên0838630666
6Phạm Thị Thu HằngNữChuyên viên0912619389
7Chu Thanh LoanNữChuyên viên0945034912

B. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; công tác giáo dục dân tộc đối với cấp tiểu học; chủ trì công tác giáo dục, hòa nhập trẻ/học sinh khuyết tật; công tác kiểm định và xây dựng trường mầm non, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, tiểu học; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (GDMNTENT) và phổ cập giáo dục tiểu học; công tác trang thiết bị đồ dùng cấp học mầm non, tiểu học; công tác truyền thông cấp học mầm non, tiểu học.

C. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Dự thảo và trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo để trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, các Chương trình, Đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND cấp tỉnh về giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.

2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.

3. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của UBND các huyện, thành phố về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học theo phân cấp của UBND tỉnh.

4. Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học; theo dõi, đánh giá tình hình về giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định đối với cấp học; xây dựng nội dung, kế hoạch và hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học; tham mưu, chế độ chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, tiểu học.

6. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học thuộc phạm vi quản lý. Hướng dẫn khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, dạy học và chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ; kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực quản lý.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá việc đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh; công tác bảo quản và sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, đánh giá việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị trường học tại các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực quản lý.

8. Phối hợp với các phòng thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, của tỉnh đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.

9. Phối hợp với các phòng thuộc Sở và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ trì, chỉ đạo và đánh giá việc quản lý các trường mầm non, tiểu học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

10. Phối hợp với các phòng liên quan chỉ đạo và đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia; công tác phổ cập tiểu học, GDMNTENT trên địa bàn tỉnh; chủ trì tham mưu công tác giáo dục, hòa nhập trẻ/học sinh khuyết tật.

11. Phối hợp với Thanh tra Sở trong thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học liên quan đến giáo dục mầm non, tiểu học, giáo dục dân tộc cấp học; việc quản lý tổ chức dạy thêm, học thêm cấp tiểu học.

12. Thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về giáo dục mầm non, tiểu học.

13. Chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục và tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác bồi dưỡng CBQL, GV, NV tiểu học.

14. Giáo dục mầm non

14.1. Chỉ đạo tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng công tác bán trú, học 02 buổi/ngày và đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non.

14.2. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động lớp mẫu giáo ghép và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; quản lý hiệu quả các hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập.

14.3. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả các chuyên đề trong giáo dục mầm non, thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và đánh giá trẻ cuối các độ tuổi.

14.4. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và trẻ em theo quy định.

14.5. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các lực lượng xã hội có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

15. Giáo dục tiểu học

15.1. Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc giáo dục tiểu học.

15.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác dạy học và xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học.

15.3. Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá về giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật và loại hình lớp ghép; lớp học 02 buổi/ngày; trường, lớp học bán trú, nội trú dân nuôi thuộc cấp tiểu học.

15.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục dân tộc của cấp học.

15.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên vùng dân tộc về phương pháp dạy lớp ghép, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.