PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Email: PhongGDTrH.SoLangSon@moet.edu.vn

SĐT: 02053.813.368 - 02053.811.520


      A. Cơ cấu tổ chức     

STTHọ tênGiới tínhChức vụĐiện thoại nhận tin
1Đặng Hồng CườngNamTrưởng phòng0915021598
2Trần Minh ChâuNamPhó Trưởng phòng0988942666
3Hoàng Văn ThaoNamPhó Trưởng phòng0912780490
4Ngô Thế AnhNamChuyên viên0949010125
5Vũ Trúc HàNữChuyên viên0913285855
6Trương Thúy NgaNữChuyên viên0912344430
7Triệu Hoàng ThúyNữChuyên viên0836828666
8Lương Ánh TuyếtNữChuyên viên0985023199

B. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học bao gồm cấp THCS và THPT; công tác phổ cập giáo dục THCS, THPT, đầu mối công tác phổ cập giáo dục toàn ngành; công tác giáo dục dân tộc, giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật đối với cấp THCS và THPT; tổng hợp công tác giáo dục dân tộc của ngành; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm; giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác giáo dục thể chất; công tác thi KHKT cấp trung học.

C. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về giáo dục trung học

1.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

1.2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học.

1.3. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học theo phân cấp của UBND tỉnh.

1.4. Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp cấp trung học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

1.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở và các đơn vị liên quan: 

a) Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc giáo dục trung học;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức dạy - học cấp trung học; công tác tuyển sinh THCS, THPT;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật ở giáo dục trung học;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

1.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục của ngành.

1.7. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục trung học.

1.8. Phối hợp với các phòng thuộc Sở, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá việc quản lý trường học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

1.9. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị về công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học tại các trường trung học.

1.10. Phối hợp với các phòng thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường trung học; chủ trì quản lý công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học.

1.11. Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và chỉ đạo công tác ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi quốc gia lớp 12. 

1.12. Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; phối hợp thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia cấp trung học. 

1.13. Phối hợp với các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện đánh giá hiệu trưởng, giáo viên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quy định; xây dựng nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên cấp trung học theo định kỳ và thường xuyên.

2. Về giáo dục quốc phòng - an ninh

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục quốc phòng - an ninh.

2.2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng - an ninh; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

2.3. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cơ quan quản lý giáo dục thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo thuộc giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định của pháp luật.

3. Về giáo dục dân tộc

3.1. Chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục dân tộc đã ban hành; hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên vùng dân tộc về phương pháp dạy tiếng dân tộc và các nội dung giáo dục đặc thù.

3.3. Chủ trì hoặc tham gia, theo dõi hoạt động của đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục dân tộc thuộc cấp học.

3.4. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong các cấp học vùng dân tộc và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

3.5. Quản lý, đánh giá và tổng hợp, thống kê về giáo dục dân tộc; tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục học sinh dân tộc; tham mưu đề xuất chính sách phát triển giáo dục dân tộc.

3.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa và thiết bị dạy học tiếng dân tộc thuộc giáo dục trung học.

4. Về giáo dục thể chất cho học sinh

4.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các hoạt động thể dục thể thao cấp trung học; hoạt động ngoại khoá; hoạt động trải nghiệm trong trường trung học; công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh trung học.

4.2. Giúp Giám đốc Sở tham gia và theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến giáo dục thể chất.

5. Phối hợp với Thanh tra Sở trong thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học liên quan đến giáo dục trung học và việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm cấp trung học trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp với các phòng thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua đối với giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

7. Thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về giáo dục trung học, giáo dục dân tộc và giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc phạm vi quản lý của Sở.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.