PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, SỞ GDĐT
Email: PhongKHTC.SoLangSon@moet.edu.vn

SĐT: 02053.812.219 - 02053.811.837

   A. Cơ cấu tổ chức  

STTHọ tênGiới tínhChức vụĐiện thoại nhận tin
1Trần Hiền NamNamTrưởng phòng0912271389
2Hoàng Văn ThảoNamPhó Trưởng phòng0812435888
3Chu Hoàng Tuấn AnhNamChuyên viên0948105335
4Phan Thanh HảiNamChuyên viên0983229677
5Nguyễn Thị Minh NguyệtNữChuyên viên0836952008
6Nguyễn Xuân TrungNamChuyên viên0913307286
7Đỗ Thị Bích XuânNữChuyên viên0982822864

       B. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, tài chính và huy động các nguồn lực xã hội; công tác tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đất đai và tài sản công; công tác xã hội hóa giáo dục về vật lực, tài lực; hỗ trợ vùng khó; đánh giá phân loại đơn vị và giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ chính sách tài chính đối với giáo viên, nhân viên, học sinh và sinh viên; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói giảm nghèo.

C. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về công tác kế hoạch

1.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Giám đốc Sở hướng dẫn các đơn vị xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Giám đốc Sở kế hoạch ngân sách ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, dự toán và phân bổ ngân sách hàng năm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

1.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của toàn ngành và thực hiện kế hoạch, sử dụng ngân sách của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1.4. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp do Sở quản lý.

2. Về công tác đầu tư

2.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự án thực hiện, tổ chức khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và thực hiện đấu thầu các dự án thuộc quản lý của Sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu cho Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định về công tác đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; thanh, quyết toán nguồn vốn ngân sáchthực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt.

3. Về công tác tài chính - kế toán

3.1. Tổng hợp, trình Giám đốc Sở dự toán thu chi ngân sách và phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập và thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm. Công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Sở theo quy định.

3.2. Chủ trì công tác xét duyệt và thông báo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Sở. Tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của Sở theo quy định.

3.3. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở; kiến nghị với Giám đốc Sở xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

3.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách tài chính, kế toán; chế độ chính sách đối với giáo dục và đào tạo trong toàn ngành.

3.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Giám đốc Sở hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước.

3.6. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị thuộc Sở quản lý. Hướng dẫn đăng ký đất đai và tài sản nhà nước với cơ quan nhà nước, xử lý và phân cấp xử lý tài sản công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản công để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

3.7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch - tài chính, kế toán trong ngành.

3.8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người phụ trách kế toán trong các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền của Giám đốc Sở.

3.9. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển và nguồn vốn từ các dự án

4.1. Giúp Giám đốc Sở tiếp nhận quản lý, sử dụng; hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng và theo dõi các nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các dự án tài trợ hoạt động giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

4.2. Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án viện trợ (ODA) và các khoản viện trợ khác cho các đơn vị theo quy định.

4.3. Chủ trì thẩm tra duyệt quyết toán và tổng hợp báo cáo tình hình viện trợ nước ngoài cho giáo dục và đào tạo; tình hình thực hiện các chương trình, dự án viện trợ do Sở quản lý.

4.4. Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án viện trợ và các khoản viện trợ khác đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

5. Về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

5.1. Giúp Giám đốc Sở quản lý đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất chủ trương, xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trong ngành giáo dục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Xây dựng dự toán, ngân sách hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh bằng việc lồng ghép các nguồn vốn để Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Chủ trì lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em được đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

d) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em đã được ban hành.

5.2. Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị trường học theo quy định của pháp luật. 

5.3. Phối hợp với các phòng thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn việc bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành về công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

5.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định cơ sở vật chất, thiết bị trường học,trong việcthành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục.

5.5. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra các sở giáo dục và các đơn vị khác theo quy định của pháp luật, chấp hành luật pháp và chỉ đạo của Sở về công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư.

5.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, xử lý khai thác các số liệu, dữ liệu liên quan đến công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

6. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Phối hợp các sở, ngành liên quan trong hỗ trợ và quản lý, quan hệ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì tham mưu công tác xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói giảm nghèo.

        8. Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở giao.