PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Email: PhongKTKD.SoLangSon@moet.edu.vn

SĐT: 02053.812.864


      A. Cơ cấu tổ chức

STTHọ tênGiới tínhChức vụĐiện thoại nhận tin
1Phạm Thị Thu NgaNữTrưởng phòng0912203108
2Trần Ngọc VănNamPhó Trưởng phòng0916519628
3Hoàng Thanh LongNamChuyên viên0904780089
4Lê Đình QuyếnNamChuyên viên0914476912

   

B. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi, đánh giá chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh; thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng trong phạm vi ngành Giáo dục quản lý; việc thực hiện quy chế quản lý văn bằng,  chứng chỉ tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường thuộc ngành Giáo dục; quản lý bằng tốt nghiệp THPT; chủ trì công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; công tác thư viện trường học; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản lý giáo dục theo quy định của pháp luật; chủ trì thi sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo KHKT thanh thiếu niên nhi đồng và Tin học trẻ.

C. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về công tác quản lý chất lượng 

1.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, các chương trình, đề án và các văn bản khác về công tác thi, kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia các cấp học trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác thi, công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh.

1.3. Chủ trì, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác thi: THPT quốc gia, học sinh giỏi các cấp, sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; quản lý hồ sơ các kỳ thi theo quy định hiện hành.

1.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi, cung cấp đề thi, giúp đỡ các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Sở.

1.5. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thi và quản lý chất lượng giáo dục.

1.6. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra theo quy định.

1.7. Đảm bảo chức năng quản lý nhà nước về việc thực hiện quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ tại các phòng GDĐT, các nhà trường thuộc ngành giáo dục; quản lý, theo dõi việc cấp phát và thu hồi bằng tốt nghiệp cấp THPT; cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT và điều chỉnh thông tin trên bằng theo quy định.

1.8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở quản lý, theo dõi việc công nhận danh hiệu thư viện trường học; tham mưu quản lý thư viện. 

1.9. Phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT, chỉnh sửa thông tin trên Bằng tốt ghiệp THPT.

1.10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các phòng thuộc Sở tổ chức Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thi, công tác Kiểm định chất lượng và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của ngành.

2. Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, các chương trình, đề án và các văn bản khác về công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý của ngành.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học; tổ chức thực hiện và điều hành việc triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; hướng dẫn, quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ trong ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị, cơ sở giáo dục theo quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

 2.4. Giúp Giám đốc Sở đảm bảo tính khả thi và hiệu quả hoạt động công nghệ thông tin của ngành thông qua chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý và giám sát chương trình, nội dung, kế hoạch về công nghệ thông tin được triển khai tại tỉnh thuộc phạm vi quản lý của ngành; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai, hiệu quả sử dụng trong quá trình triển khai và sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ cho hoạt động, điều hành, quản lý của ngành; phối hợp với Văn phòng chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, quản lý và xử lý cơ sở dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ do Giám đốc Sở phân công.

2.6. Trình Giám đốc Sở phương án đảm bảo và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của ngành và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, giảng dạy và học tập.

3. Thống kê, tổng hợp, báo cáo về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giáo dục và đào tạo.

        4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao./.