PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Email: PhongTCCB.SoLangSon@moet.edu.vn

SĐT: 02053.885.858 - 02053.812.606


      A. Cơ cấu tổ chức

STTHọ tênGiới tínhChức vụĐiện thoại nhận tin
1Vũ Thị Lan AnhNữTrưởng phòng0904262688
2Trần Tuấn AnhNamPhó Trưởng phòng0915218856
3Đặng Thế AnhNamChuyên viên0972293839
4Hà Thị Hải HàNữChuyên viên0836990388
5Nguyễn Văn HàNamChuyên viên0915638166

      B. Chức năng     

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy; quản lý đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; công tác quy hoạch, bổ nhiệm; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp; đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân công chức, viên chức; giám sát, thực hiện chế độ chính sách; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kê khai tài sản, thu nhập; công tác ngoại vụ; công tác tôn giáo; công tác gia đình; công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền; tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

C. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác Tổ chức bộ máy

1.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của ngành trên địa bàn tỉnh; chủ trì xây dựng để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Giám đốc Sở quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các tổ chức, các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

1.4. Giúp Giám đốc Sở quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

1.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp, đội ngũ; công tác tinh giản biên chế.

1.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc cơ quan Sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở.

1.8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Quy chế hoạt động, Quy chế dân chủ cơ sở của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Công tác Tổ chức cán bộ

2.1. Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ; về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; phân bổ biên chế các phòng thuộc Sở và số lượng người làm việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch.

2.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật; thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên hội đồng trường THPT công lập.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

2.8. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ lĩnh vực tổ chức cán bộ; công tác kê khai tài sản, thu nhập; công tác gia đình; công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành theo quy định của pháp luật; công tác dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền; công tác tôn giáo.

2.9. Chủ trì thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức toàn ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; quản lý hồ sơ của công chức.

2.10. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quản lý.

2.11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý, báo cáo công chức, viên chức ra nước ngoài, quản lý cá nhân tổ chức nước ngoài tham gia các hoạt động của ngành.

2.12. Phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, ISO về lĩnh vực tổ chức cán bộ.

2.13. Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xử lý các sai phạm về công tác tổ chức cán bộ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; thường trực Hội đồng kỷ luật của Sở.

2.14.Theo dõi, trình Giám đốc Sở cấp giấy nghỉ phép cho công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định.

3. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

3.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách và tiếp nhận, xử lý những đề xuất, kiến nghị liên quan đến chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo đối với công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục; công tác bồi dưỡng công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

3.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

3.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng và triển khai thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; tham mưu thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức.

3.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị theo quy định của pháp luật.

3.6. Thực hiện công tác quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phục vụ cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

4. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành

4.1. Trình Giám đốc Sở phê duyệt các văn bản về chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; phối hợp với các sở, ban, ngành ở tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục toàn ngành hằng năm và giai đoạn. 

4.2. Giúp Giám đốc Sở triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4.3. Giúp Giám đốc Sở giải quyết, xử lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp.   

5. Quản lý việc khắc dấu, sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc Sở.

        6. Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở giao.