THANH TRA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Email: Thanhtra.SoLangSon@moet.edu.vn

SĐT: 02053.810.670


         A. Cơ cấu tổ chức  

STTHọ tênGiới tínhChức vụĐiện thoại nhận tin
1Hoàng Văn HưngNamChánh Thanh tra0985833588
2Mai Hồng KhánhNữPhó Chánh Thanh tra0989450168
3Lý Quốc CôngNamChuyên viên0914924033

    B. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành Giáo dục và tổ chức thực hiện công tác pháp chế ngành theo quy định.  

C.  Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác thanh tra

1.1. Xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu nghiệp vụ về thanh tra. 

1.2. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm tra của các đơn vị trực thuộc, phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt; trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (không bao gồm các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập của các Bộ đóng trên địa bàn); cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục tại địa phương theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

1.4. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở và cộng tác viên thanh tra giáo dục ở địa phương.

1.5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

1.6. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

1.7. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

1.8. Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở. 

2. Công tác pháp chế

2.1. Về công tác xây dựng pháp luật: chủ trì tham mưu Giám đốc Sở tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Sở gửi lấy ý kiến; tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan về giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng chuyên môn chủ trì soạn thảo trước khi trình Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

2.2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo; định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

2.3. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật: phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.4. Về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trong toàn ngành.

2.5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật: thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thi hành, thực hiện pháp luật trong phạm vi của ngành.

2.6. Về công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Thủ trưởng cơ quan;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan về các vấn đề pháp lý trước khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

2.7. Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế: phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Thủ trưởng cơ quan khen thưởng hoặc để Thủ trưởng cơ quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.