VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
Email: Vanphong.SoLangSon@moet.edu.vn

SĐT: 02053.811.595- 02053.812.203

    A. Cơ cấu tổ chức   

STTHọ tênGiới tínhChức vụĐiện thoại nhận tin
1Bế Đoàn TrọngNamChánh Văn phòng0985406015
2Lương Thị Bích NgàNữPhó Chánh Văn phòng0914998181
3Nguyễn Hải TuấnNamChuyên viên0913728688
4Dương Anh VũNamChuyên viên0949351586
5Nguyễn Việt SơnNamChuyên viên0943666121
6Lương Thị PhấnNữVăn thư0987185808
7Đặng Hồng TúNamLái xe0912202787
8Vũ Quang SơnNamLái xe0832266629
9Nguyễn Đức TuânNamLái xe0915546341
10Nguyễn Mạnh CườngNamBảo vệ0364526295
11Lương Hoài NamNamBảo vệ0967985246
12Hoàng Thị Kim OanhNữNhân viên0915983616
13Hoàng Thị SoạnNữNhân viên0975319573

 B. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan Sở và toàn ngành; điều phối hoạt động của các phòng thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc; công tác bảo vệ bí mật nhà nước toàn ngành; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Sở; công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành; công tác thống kê tổng hợp; công tác giáo dục môi trường, phòng chống tác hại của thuốc lá; công tác y tế, bảo hiểm y tế trường học, truyền thông nước sạch, vệ sinh; công tác chữ thập đỏ; tổng hợp công tác xã hội hóa giáo dục; công tác truyền thông giáo dục; công tác đối ngoại; cải cách hành chính và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO; cơ sở dữ liệu ngành, cổng thông tin điện tử và họp trực tuyến; tự vệ cơ quan; dân số, đời sống văn hoá; an ninh quốc gia; công tác quân sự địa phương và an ninh trật tự cơ quan Sở.

C. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức theo dõi, đôn đốc các hoạt động của cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục trong tỉnh thực hiện chương trình, kế hoạch của Sở; tổng hợp và xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ chung của Sở; kiểm soát văn bản đi, đến của cơ quan Sở; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định của cơ quan đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong hoạt động của cơ quan Sở.

2. Đảm bảo các điều kiện, phương tiện, chuẩn bị nội dung tổng hợp cho các cuộc họp của cơ quan Sở và một số hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo có tính chất liên phòng, toàn ngành Giáo dục. 

3. Tổ chức, quản lý và thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ; công tác thống kê, tổng hợp phục vụ cho công tác quản lý của Sở; thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

4. Quản lý tài sản, vật tư, thiết bị đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc phục vụ công tác quản lí, chỉ đạo, điều hành của cơ quan Sở.

5. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cơ quan; thường trực công tác phòng chống thiên tai, hoả hoạn; đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường trong khuôn viên cơ quan Sở; tham mưu xây dựng công tác quân sự, lực lượng tự vệ cơ quan.

6. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của ngành, giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành.

7. Thực hiện công tác cải cách hành chính: thực hiện cơ chế “một cửa”; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, thông tin tổng hợp, hội họp, quản trị trang thông tin điện tử của ngành; thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính; đôn đốc thực hiện và cải thiện kết quả cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh.

8. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong các hoạt động Chữ thập đỏ, bảo hiểm y tế và y tế trường học; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác giáo dục môi trường; công tác xã hội hóa giáo dục.

9. Về công tác thống kê

9.1. Thực hiện quản lý nhà nước về thống kê toàn ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

9.2. Xây dựng và quản lý các chỉ số thống kê giáo dục và đào tạo; hướng dẫn thực hiện công tác thống kê giáo dục; cung cấp và sử dụng số liệu thống kê trong toàn tỉnh, theo quy định của pháp luật.

9.3. Quản lý cơ sở dữ liệu của ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch; tổng hợp, phân tích số liệu thống kê định kỳ, hàng năm; đầu mối trong việc cung cấp số liệu thống kê của ngành để công bố, báo cáo theo quy định của pháp luật.

9.4. Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc thống kê cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

9.5. Xây dựng kế hoạch về công tác thống kê ngành Giáo dục và tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

9.6. Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng và các đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê.

10. Tham mưu triển khai công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

11. Tham mưu công tác phối hợp với UBND cấp huyện, các sở, ngành liên quan.

12. Tham mưu công tác thi đua cụm Văn hoá - Xã hội của tỉnh, Cụm thi đua 07 tỉnh biên giới phía Bắc.

13. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác đối ngoại của cơ quan và của ngành. Lãnh đạo Văn phòng Sở ký thừa lệnh Giám đốc Sở ban hành một số loại văn bản nếu được uỷ quyền.

14. Tham mưu quản lý Hội Cựu giáo chức tỉnh.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.