Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

 

    THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

 

Tỉnh miền núi Lạng Sơn nằm ở biên giới phía Đông Bắc đất nước, có trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đã có những bước đột phá; quy mô, mạng lưới trường lớp. Các chính sách giáo dục cho người dân tộc được ban hành và triển khai có hiệu quả góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực về giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao; góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục miền núi nói riêng.

Tỉnh Lạng Sơn hiện có 675 đơn vị trường học. Công tác phổ cập GD Mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì bền vững, đến nay toàn tỉnh đã có 200/200  xã, phường, thị trấn đạt chuẩn. Tỷ lệ huy động trẻ em ra lớp đạt cao, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi ở nhà trẻ và mẫu giáo giảm. Số trường tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày các cấp học tăng đều. Chất lượng GD đại trà và GD mũi nhọn đạt kết quả đáng ghi nhận. Các kỳ thi, hội thi, chất lượng thi HS giỏi quốc gia tiếp tục được duy trì. HS tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ trên 90%.

Những năm qua, ngành GD&ĐT Lạng Sơn đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh; đảm bảo các chính sách cho HS và GV vùng khó khăn, vùng biên giới; đội ngũ GV, cán bộ quản lý giáo dục chuẩn mực và không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới; từng bước điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; quan tâm rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở; các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được quản lý và triển khai hiệu quả; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học không ngừng được tăng cường và từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa; ngân sách cho GD&ĐT đã được ưu tiên phân bổ phù hợp; chú trọng phân cấp và giao quyền tự chủ, tăng cường quản lý chất lượng và hiệu quả; tăng cường công tác quản lý nhà nước; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế tri thức thế giới, coi “Giáo dục, Đào tạo và Khoa học - Công nghệ là quốc sách hàng đầu", là động lực phát triển đất nước, những năm gần đây, ngành GD&ĐT Lạng Sơn tập trung vào công tác bồi dưỡng GV đạt chuẩn và trên chuẩn. Đến nay, đội ngũ GV các cấp đạt tỷ lệ chuẩn đào tạo và trên chuẩn tương đối cao.

Song song với đó, ngành GD&ĐT Lạng Sơn luôn quan tâm chỉ đạo công tác rà soát, sắp xếp lại trường, điểm trường hợp lý, xây dựng và phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp học phù hợp với tình hình thực tế địa phương; quan tâm đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới, đến nay tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh là 234. Tiếp tục thực hiện đầu tư cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn; đẩy mạnh xã hội hóa để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển các trường học ở tất cả các cấp học.

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, ngành GD&ĐT Lạng Sơn phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành giai đoạn 2021-2025. Toàn ngành tiếp tục triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD”. Các cơ sở giáo dục đã có những biện pháp cụ thể, sáng tạo, thực hiện một cách có hiệu quả thực chất cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tạo sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đi liền với đó, toàn Ngành đã đổi mới mạnh mẽ theo yêu cầu của Nghị quyết 29-NQ/TW, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS và phương pháp dạy học đã được đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS. Thực hiện đổi mới chương trình GD theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực; phát triển năng lực và phẩm chất người học. Nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo và ý thức tự học. Công tác GD toàn diện, đặc biệt là GD đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS đã được các trường đặc biệt quan tâm. Chất lượng GD được giữ vững, phong trào HS giỏi tiếp tục được duy trì và đạt kết quả. Thực hiện đổi mới và chuẩn hóa nội dung GD mầm non, chú trọng kết hợp chăm sóc, nuôi dưỡng với GD. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm GD đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng cho HS. Tiếp tục thực hiện đa dạng hoá các phương thức đào tạo, xây dựng hệ thống GD mở, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân gắn với coi trọng tính hiệu quả. Củng cố và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng. Tổ chức đánh giá chất lượng GD, kiểm định và công khai kết quả kiểm định các cơ sở GDĐT.

Trong thời gian tới ngành GD tỉnh nhà tập trung đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Không ngừng đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao, xây dựng tỉnh Lạng Sơn văn minh, giàu đẹp./.