• Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử
  | Sở GD&ĐT Lạng Sơn | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử
 • Một số tài liệu về giáo dục STEM
  | Sở GD&ĐT Lạng Sơn | 167 lượt tải | 1 file đính kèm
  Một số tài liệu về Giáo dục STEM (chi tiết trong các file đính kèm)
 • Tin học
  | Sở GD&ĐT Lạng Sơn | 161 lượt tải | 0 file đính kèm
   https://drive.google.com/file/d/1QwkVV7Fl7FPJOIs8I51rwRebkC55ve7s/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1QwkVV7Fl7FPJOIs8I51rwRebkC55ve7s/view?usp=sharing