A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non

          Trong thời gian qua tại một số tỉnh, thành đã liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại, bạo hành trẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của trẻ, gây bức xúc trong xã hội. Để ngăn chặn tình trạng bạo hành...

                   UBND TỈNH LẠNG SƠN                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                    Số: 2713 /SGDĐT- GDMN                                                            Lạng Sơn, ngày  30  tháng 11  năm 2017

       V/v phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ

             trong các cơ sở giáo dục mầm non

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố

          Trong thời gian qua tại một số tỉnh, thành đã liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại, bạo hành trẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của trẻ, gây bức xúc trong xã hội. Để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ và tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở GDMN trên địa bàn triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

            I. ĐỐI VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            1. Tiếp tục triển khai, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 “về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo”; Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 “Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục”; công văn số 1563/BGDĐT-GDMN ngày 18/4/2017 “Về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” và công văn số 2131/SGDĐT-GDMN ngày 14/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo “Về việc nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” tới 100% trường, nhóm, lớp mầm non công lập, tư thục.

             2. Tăng cường công tác giám sát các hoạt động, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở GDMN, đặc biệt đối với cơ sở mầm non tư thục để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các hiện tượng không đảm bảo an toàn cho trẻ. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm túc, kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo hành gây mất an toàn về tinh thần, thể chất của trẻ.

            3. Thực hiện cấp phép thành lập, hoạt động giáo dục cho các nhóm, lớp mầm non tư thục đảm bảo đúng quy định; kiên quyết đình chỉ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không có giấy phép hoạt động, không đảm bảo các điều kiện an toàn về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non và Quy chế hoạt động của trường mầm non tư thục.  

            4. Tham mưu, tuyển dụng, hợp đồng, bố trí đủ giáo viên có trình độ đào tạo chuyên môn mầm non giảng dạy trong các nhóm, lớp mầm non.

             5. Chỉ đạo các cơ sở GDMN lắp đặt camera giám sát phòng học và các phòng chức năng. Thiết lập và công khai đường dây nóng cấp huyện để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, cha mẹ trẻ về thái độ, hành vi không chuẩn mực trong các cơ sở GDMN.

             II. ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

             1. Tổ chức quán triệt tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tình thương yêu đối với trẻ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

              2. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ; kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên, nhân viên. Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi tiêu cực có thể xảy ra. Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm thân thể trẻ dưới mọi hình thức.

              3. Thiết lập và công khai đường dây nóng của trường, của xã và thôn bản/khối phố để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, cha mẹ trẻ về thái độ, hành vi xâm hại, bạo hành trẻ.

              4. Thực hiện lắp đặt camera giám sát các phòng học, các phòng chức năng trong trường, cơ sở, nhóm, lớp mầm non.

             5. Tuyệt đối không bố trí giáo viên chưa được đào tạo chuyên môn mầm non trực tiếp đứng lớp.

            6. Kịp thời báo cáo cho cơ quan quản lý các cấp về các vụ việc vi phạm. Phối hợp xử lý nghiêm túc, kịp thời đối với các hành vi, vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể, sức khỏe và tinh thần của trẻ. Hiệu trưởng, chủ cơ sở, giáo viên của các nhóm, lớp mầm non công lập, tư thục chịu trách nhiệm trước trước pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước và cha mẹ trẻ về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian trẻ được gửi tại các cơ sở GDMN.

          Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai và thực hiện đúng tinh thần công văn.

Nơi nhận:                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên (Thực hiện);                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

- GĐ, PGĐ Sở;

- Lưu VT, GDMN.                                                                  

                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                            Hoàng Quốc Tuấn     

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn:langson.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết