A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2017

Kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi  chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017

  UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  2258 /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 20  tháng 10  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi

chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức học tập, ôn luyện, sinh hoạt tập trung đội tuyển học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội tuyển học sinh giỏi Quốc giaănm 2017

2. Yêu cầu

Lãnh đạo trường THPT chuyên Chu Văn An, giáo viên ôn luyện đội tuyển và học sinh các đội tuyển HSG tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017 của tỉnh thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Nội dung bồi dưỡng đội tuyển HSG phải đảm bảo tính kế thừa, tính liên thông và tính cập nhật, đổi mới để đạt kết quả cao.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng: học sinh các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017 của tỉnh trong danh sách chính thức và dự bị, thuộc 09 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc (danh sách kèm theo quyết định số 2602/QĐ-SGDĐT ngày 19/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn);

2. Thời gian: Từ ngày 21/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016

- Giai đoạn 1: từ ngày 21/10/2016 đến hết ngày 31/10/2016: Học sinh học và ôn luyện đội tuyển tại THPT chuyên Chu Văn An.

- Giai đoạn 2: từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 31/12/2016: Học sinh ăn, nghỉ, học tập và ôn luyện đội tuyển tập trung tại THPT chuyên Chu Văn An.

3. Địa điểm: Việc học tập, ôn luyện và sinh hoạt cá nhân của học sinh các đội tuyển HSG tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT của tỉnh được tổ chức tập trung tại trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An.

III. NỘI DUNG

1. Công tác bồi dưỡng đội tuyển

1.1. Bồi dưỡng ở tại tỉnh

- Tập trung học sinh các đội tuyển HSG ăn, nghỉ tại khu vực nội trú và học tập tại trường; Tăng thời lượng học, tổ chức học tập, ôn luyện cả ngày trong thời gian quy định với mục tiêu củng cố, khắc sâu, bổ sung thêm kiến thức môn học; rèn luyện kĩ năng làm bài thi cho học sinh; hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm.

- Nội dung bồi dưỡng: Tiếp tục nâng cao các chuyên đề chuyên sâu, đặc biệt tập trung vào các chuyên đề là thế mạnh của học sinh trên cơ sở phân tích, định hướng theo chiến lược ôn thi của tổ chuyên môn và cấu trúc của đề thi.

- Thời gian biểu:

+ Buổi sáng (từ 7h30 đến 11h30): Học tập, ôn luyện trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên và theo kế hoạch cụ thể của mỗi đội tuyển, ;

+ Buổi chiều (từ 14h đến 17h00): Học tập, ôn luyện trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên và theo kế hoạch cụ thể của mỗi đội tuyển;

+ Buổi tối (từ 19h30 đến 21h30): Học sinh tự học trên lớp dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của giáo viên;

+ Hàng tuần, từ 17h00 ngày thứ Bảy đến 8h00 sáng hôm sau (Chủ nhật): học sinh được nghỉ học và có thể về thăm gia đình.

1.2. Bồi dưỡng ở ngoài tỉnh

- Học sinh các đội tuyển được tham gia các lớp bồi dưỡng tại tỉnh ngoài  theo kế hoạch cụ thể của mỗi đội tuyển và theo hướng: Tăng cường phối hợp, liên kết với các trường chuyên có uy tín, các trường đại học có kinh nghiệm, mời các giáo sư, giảng viên có kinh nghiệm hỗ trợ bồi dưỡng, ôn luyện cho học sinh

- Giáo viên phụ trách đội tuyển, giáo viên bộ môn phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức quản lý và bố trí các điều kiện ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian học ngoài tỉnh đảm bảo hiệu quả, an toàn.

2. Công tác quản lý, tổ chức ăn, nghỉ, sinh hoạt của học sinh tại trường THPT Chuyên Chu Văn An

- Trường Chu Văn An phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên quản lý việc học tập, ôn luyện và sinh hoạt của học sinh tại nhà trường.

- Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn, nghỉ và học tập, đảm bảo các điều kiện an ninh, an toàn trong việc tập trung đội tuyển

- Phân công cán bộ, giáo viên bộ môn hướng dẫn việc tự học và quản lý học sinh đội tuyển ở nội trú.

- Xây dựng lịch trực bảo vệ, trực nội trú chặt chẽ, khoa học; Đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, nền nếp đảm bảo chất lượng học tập trên lớp và việc tự học với hiệu quả cao nhất;

- Nhà bếp xây dựng khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho học sinh, chú ý công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

- Cán bộ y tế nhà trường chuẩn bị cơ số thuốc thông thường, chú ý chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

- Nhà trường phối hợp tốt với gia đình học sinh làm tốt công tác tư tưởng, động viên học sinh ôn luyện đạt kết quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thành lập tổ cán bộ và giáo viên tham gia phụ trách, bồi dưỡng đội tuyển HSG của tỉnh tham dự kì thi chọn HSG Quốc gia THPT năm 2017; Thành lập các đội tuyển HSG tham dự kỳ thi HSG giỏi Quốc gia THPT năm 2017.

- Phòng Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và trường THPT chuyên Chu Văn An tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng (xây dựng kế hoạch, chọn đội tuyển, chọn giáo viên bồi dưỡng, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc quá trình bồi dưỡng, tổ chức khảo sát chất lượng đội tuyển…)

- Phòng Kế hoạch tài chính tham mưu hỗ trợ, bổ sung cơ sở vật chất cho việc bố trí sinh hoạt nội trú của học sinh; Chi trả các chế độ của cán bộ, giáo viên và học sinh trong quá trình bồi dưỡng theo quy định.

2. Trường THPT chuyên Chu văn An

-Trực tiếp tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác bồi dưỡng HSG: về nội dung, chương trình bồi dưỡng; liên hệ giảng viên, đề xuất lựa chọn giáo viên, phối hợp với các tỉnh bạn trong bồi dưỡng đội tuyển; Chịu trách nhiệm quản lý giờ lên lớp của giáo viên, quản lý học sinh đội tuyển trong thời gian tập trung sinh hoạt nội trú, học tập tại trường và đưa học sinh đi học tại tỉnh bạn.

- Nhóm trưởng ở các môn tổ chức thống nhất nội dung bồi dưỡng của từng môn, lên kế hoạch bồi dưỡng, phân công các thành viên, phân công chuyên đề bồi dưỡng, theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng đội tuyển.

- Lập dự trù toàn bộ kinh phí bồi dưỡng đội tuyển, bao gồm chế độ của giáo viên, học sinh, tài liệu, dụng cụ hóa chất và các nội dung khác phục vụ cho công tác ôn luyện đội tuyển, chuẩn bị tổ chức cho kì thi ... gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kì hàng tháng báo cáo về chất lượng đội tuyển, tiến độ thực hiện chương trình và các kiến nghị đề xuất, cụ thể như sau: Nhóm trưởng báo cáo cho Hiệu trưởng trường THPT chuyên Chu Văn An; Hiệu trưởng trường THPT chuyên Chu Văn An báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Trung học, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng).

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển HSG của tỉnh tham dự kỳ thi chọn HSG Quốc gia THPT năm 2017, sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường có giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, các giáo viên trực tiếp bồi dưỡng triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ phòng Giáo dục trung học, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo để được phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng cơ quan Sở;

- THPT chuyên Chu Văn An;

- Trang TTĐT ngành;

- Lưu: VT, GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

 

Hà Thị Khánh Vân

Tải nội dung phía dưới đây

AttachmentSize
KH BD HSG 2017 GDTrH (chuan).doc60 KB

Nguồn:langson.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết