A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển đội ngũ trí thức ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Yêu cầu phát triển mạnh mẽ về nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có đội ngũ trí thức ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn đang đặt ra hết sức cấp thiết, đặc biệt là trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế thì xác định và triển khai các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc xây dựng đội ngũ là vấn đề cần thiết để toàn Đảng, toàn dân và chính bản thân đội ngũ trí thức thấy được vai trò quan trọng cũng như trách nhiệm nặng nề của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xuất phát từ vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức, thời gian qua, ngành Giáo dục đã tạo điều kiện để đội ngũ trí thức hoạt động, phát triển, đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực bảo đảm phát triển toàn diện, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc CNH-HĐH địa phương hiện nay.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020 (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức của ngành đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ trí thức là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt vai trò và khả năng chỉ đạo, điều hành, tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ; gặt hái được nhiều thành tích trong truyền bá tri thức, nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nhân tài và chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương; trực tiếp tham gia các đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh; tham gia tích cực và hiệu quả trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động giáo dục, dạy học phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH.

Tuy nhiên, do điều kiện thực tiễn của địa phương còn hạn chế, thiếu nguồn lực đầu tư nên công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức của ngành vẫn còn một số bất cập: chưa có cơ chế chính sách cụ thể để thu hút đội ngũ chuyên gia; công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức có một số trường hợp không theo quy hoạch, chủ yếu là do nhu cầu cá nhân; môi trường làm việc của trí thức còn nhiều hạn chế và khó khăn; trí thức trình độ tiến sĩ còn ít, chiếm tỉ lệ rất thấp; chưa có đội ngũ chuyên gia đầu ngành; năng lực ngoại ngữ, tin học của đội ngũ trí thức chưa đáp ứng được yêu cầu của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các dự án, đề án... của nước ngoài nên gây cản trở nhiều đến việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong việc tiếp cận tri thức mới, khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới.

Thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ngành Giáo dục

Về quản lý và nâng cao trình độ đội ngũ trí thức

Là một tỉnh miền núi, biên giới có gần 85% dân cư là dân tộc thiểu số, ngành Giáo dục có cơ cấu thành phần dân tộc chiếm 80,24% nhân lực của ngành. Đội ngũ trí thức của ngành luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, của tỉnh.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, ngành Giáo dục đã tích cực triển khai các giải pháp để quản lý đội ngũ trí thức, tham mưu triển khai thực hiện nâng cao trình độ đội ngũ trí thức, góp phần thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Về trình độ học vấn: 07 tiến sĩ, 422 thạc sĩ, 9.510 đại học, 6.044 cao đẳng, 2.957 trung cấp và 1.181 trình độ khác.

- Về đào tạo, bồi dưỡng: trong năm 2020, ngành đã cử được 1.757 lượt tham gia đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị (trình độ Cao cấp: 08 lượt; trình độ Trung cấp: 397 lượt; trình độ Sơ cấp: 416 lượt; Đối tượng kết nạp đảng: 494 lượt; Đảng viên mới: 442 lượt); 5.040 lượt tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ (trình độ Đại học: 1.462 lượt; trình độ Thạc sĩ: 39 lượt; trình độ Tiến sĩ: 01 lượt; Chuyên viên: 102 lượt; Chuyên viên chính: 24 lượt; Quản lý giáo dục: 147 lượt; Quốc phòng - An ninh: 1.058 lượt; Chuẩn chức danh nghề nghiệp: 1.444 lượt; Chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ khác (Tin học, Ngoại ngữ, Tiếng Dân tộc thiểu số...): 763 lượt).

- Về kết quả công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến, bồi dưỡng thường xuyên: năm học 2019 - 2020, Hội đồng Khoa học, sáng kiến ngành đã tổ chức chấm, thẩm định, đánh giá, xếp loại tổng số: 937 sáng kiến (trong đó xếp loại từ khá trở lên chiếm gần 40%). Đặc biệt, 02 đề tài khoa học nghiên cứu cấp tỉnh của Ngành: “Một số giải pháp phát triển bền vững giáo dục trung học cơ sở các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm đến năm 2030”Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2025” đã có những bước phát triển, góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Về rà soát, sắp xếp và quy hoạch đội ngũ trí thức

Tính đến học kỳ I năm học 2020-2021, ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn có 20.121 cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, trong đó: 1.645 cán bộ quản lí, 14.342 giáo viên và 4.134 nhân viên. Đặc thù của ngành liên quan đến nhiều quy định, quy chế, chính sách chế độ cộng với số lượng công chức, viên chức, người lao động đông nên việc rà soát, lựa chọn, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ được cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết, gương mẫu; được đào tạo cơ bản, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Đội ngũ trí thức của ngành cơ bản được bố trí, sắp xếp hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Hằng năm đều thực hiện việc ra soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Về cơ chế, chính sách

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh, trong đó có đội ngũ trí thức của ngành Giáo dục. Trong thời gian qua có nhiều cán bộ quản lý, giáo viên của ngành đã được hưởng chính sách khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh, cụ thể: thực hiện chế độ cho cán bộ quản lý, giáo viên đi đào tạo sau Đại học, đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý giáo dục.

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển đội ngũ trí thức ngành Giáo dục

Tập hợp và năng động hoá đội ngũ trí thức ngành ở địa phương

- Đối với trí thức hiện có, cần được bố trí đúng ngành nghề chuyên môn, sở trường. Chọn trong bộ phận này những người xuất sắc nhất, có triển vọng nhất để đào tạo, bồi dưỡng thành trí thức đầu đàn.

- Trong quá trình công tác, thường xuyên rà soát, theo dõi, phát hiện và lựa chọn những người có thành tích tốt và sắp xếp, bố trí việc làm theo tinh thần dùng đúng người, đặt đúng chỗ.

- Đối với các thế hệ học sinh, sinh viên theo dõi quá trình học tập của các em, có hình thức khuyến khích các em học giỏi, bộc lộ năng khiếu và tạo điều kiện để các em được phát triển năng khiếu.

- Chú trọng tạo nguồn trí thức là con em các DTTS đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh cho từng địa bàn phù hợp với quy hoạch cán bộ DTTS, đồng thời, xây dựng quy hoạch cán bộ DTTS chi tiết cụ thể để có định hướng phân luồng phù hợp.

Thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong toàn ngành về vị trí, vai trò đội ngũ trí thức

- Tiếp tục quán triệt về nhận thức, tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của nguồn nhân lực trí thức đối với sự phát triển.

- Đẩy mạnh việc đưa công nghệ thông tin đến các vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của đông đảo người dân, nhất là DTTS.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thoả đáng những tổ chức, cá nhân có các phát minh, sáng chế.

- Tăng cường tổ chức các hội thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học cho nhà giáo và học sinh, sinh viên.

Xây dựng đội ngũ trí thức của ngành

- Đảm bảo đủ về số lượng, cao về chất lượng và hợp lý về cơ cấu.

- Hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám”.

- Đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa nhằm cải thiện môi trường sống và lao động trí óc sáng tạo của đội ngũ trí thức của ngành. Thực sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo và quản lý.

Đổi mới và từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ trí thức

- Rà soát, nghiên cứu và tham mưu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định hiện có; ban hành các chính sách, quy định mới đối với đội ngũ tri thức của ngành.

- Cụ thể hoá tiêu chuẩn tuyển dụng; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức    , viên chức theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch và bình đẳng.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và xây dựng quy chế tôn vinh những đóng góp của đội ngũ trí thức.

Các giải pháp phát triển đội ngũ trí thức ngành Giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức trong toàn ngành về vai trò, vị trí quan trọng của trí thức ngành Giáo dục trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Hai là, tiếp tục rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần tham mưu để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành hướng dẫn mới nhằm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức tạo điều kiện để trí thức phát triển, cống hiến; tôn trọng và phát huy tính tự chủ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo của trí thức; bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức ngành phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bốn là, phối hợp với các tổ chức, cơ quan có liên quan xây dựng quy định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ.

Năm là, căn cứ vào Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, ngành GDĐT xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức của ngành giai đoạn 2021 - 2030 triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức.

Lực lượng trí thức của ngành Giáo dục ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về giáo dục đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ đó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.   

Thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ


Tác giả: Phòng Tổ chức cán bộ
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết